FNA מוכר כבית ספר לטיסה במשרד הכלכלה ומאושר ע"י האגף הבכיר להכשרה מקצועית ללימוד מקצועות הטייס.
אישור זה מקנה אפשרות לשימוש בפיקדון הצבאי ללימודים בבית הספר.